0

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


อัปเดตล่าสุด วันที่ 08-06-2564

แพลตฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้าทั่วไปอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถซื้อคอนกรีตได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าของผู้ขาย โดยที่ผู้ขายเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับเราในการใช้บริการไม่ว่าท่านจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวท่านเอง ท่านรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่ท่านเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้1. คำจำกัดความ
1.1 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง LINE Official Account @CONCRETETOGO
1.2 “ท่าน” หมายถึง ลูกค้าผู้ที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
1.3 “เรา” หมายถึง บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
1.4 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้จำหน่ายและ/หรือผู้ผลิตที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่ท่านทำการซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการ
1.5 “สินค้า” หมายถึง คอนกรีตผสมเสร็จ สินค้าวัสดุก่อสร้าง และ/หรือ บริการอื่นๆ2. ขอบเขตการให้บริการ
2.1. แพลตฟอร์มนี้เป็น Marketplace ที่ให้ท่านเลือกสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้ขายบนแพลตฟอร์มเป็นผู้ผลิตที่ได้ลงทะเบียน (Register) เป็นผู้ขายไว้กับเรา
2.2. เราเป็นเพียงตัวกลางที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างท่านและผู้ขาย เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและบริการจากผู้ขายเท่านั้น เราไม่ใช่ผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านแต่อย่างใด3. การสร้างบัญชีผู้ใช้
3.1. เนื่องจากการบริการของเราเป็นการบริการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ท่านจึงจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน LINE ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม โดยแอปพลิเคชัน LINE จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันต่างหากจากเรา ทั้งนี้ เราไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการสร้างบัญชีรวมถึงไม่มีอำนาจในการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของแอปพลิเคชัน LINE แต่อย่างใด
3.2. ท่านยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของท่านถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่าน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้ท่านรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก4. การสั่งซื้อสินค้า ราคาและการชำระเงิน
4.1. ในการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ท่านรับรองว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
4.2. ท่านสามารถเลือกสินค้า โดยการกดสั่งซื้อสินค้าและกรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดในช่องทางของเรา ซึ่งถือว่าท่านได้เสนอซื้อสินค้าตามรายการสินค้าที่ท่านเลือกไว้ดังกล่าว และร้านค้าจะยืนยันการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวกับท่านผ่านแพลตฟอร์ม โดยท่านจะได้รับข้อความแจ้งสรุปการสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อและเกิดสัญญาขึ้นแล้ว ทั้งนี้ สัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างท่านกับผู้ขายเท่านั้น และมีเงื่อนไขในสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าฉบับนี้ ค่าสินค้าที่ท่านชำระให้แก่เรานั้น เรารับชำระในฐานะตัวแทนของท่านซึ่งเป็นผู้ซื้อ โดยเราจะโอนเงินค่าสินค้าไปยังผู้ขายต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่เราจะโอนเงินคืนให้ท่านไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือท่านชำระค่าสินค้ามาเกินไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใดและไม่ว่ากรณีใดๆ เราจะโอนเงินคืนให้ท่าน หรือคืนเงินที่เกินมาให้กับท่านตามช่องทางที่ท่านได้ชำระเงินมา เว้นแต่ท่านจะขอให้เราดำเนินการกับจำนวนเงินนั้น และ/หรือ ช่องทางการคืนเงินนั้นเป็นอย่างอื่น โดยเรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่าน โดยท่านไม่สามารถเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเราได้
4.3. ราคาสินค้าที่แสดงในแพลตฟอร์มเป็นราคาที่รวมค่าขนส่ง แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เสริมใด ๆ ตามแต่วิธีการใช้งานสินค้า ซึ่งท่านจะแจ้งให้เรา และ/หรือ ผู้ขายทราบผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ในกรณีที่งานจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม ซึ่งท่านไม่ได้แจ้งให้เรา และ/หรือ ผู้ขายทราบก่อนการส่งมอบสินค้า ท่านยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์เสริมดังกล่าว โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4. ราคาสินค้านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว (7%) โดยท่านยินยอมให้ผู้ขายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีข้อกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเติมใด ๆ ท่านตกลงรับทราบว่า ผู้ขายมีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และท่านตกลงยอมรับราคาสินค้าใหม่ดังกล่าว
4.5. เราขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อกรณีที่ท่านไม่ทำการชำระเงินสินค้าภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ท่านกดยืนยันคำสั่งซื้อ
4.6. ท่านสามารถชำระเงินตามช่องทางชำระเงินที่แจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแพลตฟอร์มหลังจากท่านยืนยันคำสั่งซื้อ โดยการชำระเงินของท่านเป็นการดำเนินการผ่านทางผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องกับเราหรือผู้ขายกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆอันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้
4.7. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าท่านจะได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วหรือสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าผิดพลาด ราคาสินค้าที่แสดงคาดเคลื่อน หรือเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ Call Center จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธหรือยกเลิกดังกล่าวและเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก5. การจัดส่ง / การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า / การรับมอบสินค้า
5.1. เราจะประสานงานส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านในวัน, เวลาและตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน
5.2. ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านแพลตฟอร์มหรือติดต่อ Call Center
5.3. กรณีที่ท่านต้องการเลื่อนนัดหมายการจัดส่งสามารถแจ้งได้ทางแพลตฟอร์มหรือโทรแจ้ง Call Center โดยท่านต้องกระทำการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ได้นัดหมายไว้ ในกรณีที่สินค้ามีการผลิตหรือเตรียมจัดส่งแล้ว เรามีสิทธิปฏิเสธการขอเลื่อนนัดหมายดังกล่าว โดยท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเรา และ/หรือ ผู้ขาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.4. กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าตามกำหนดวันและเวลาส่งมอบสินค้า และท่านได้แจ้งให้เราทราบผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือ Call Center ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่กำหนดส่งมอบสินค้า เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความล่าช้าเนื่องจากท่านระบุที่อยู่ในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หรือ ที่อยู่ในคำสั่งซื้อมีความไม่พร้อมในการรับสินค้า หรือท่านสามารถแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มหรือ Call Center โดยเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนเงินอาจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ท่านเลือก
5.5. หากท่านไม่ได้แจ้งการไม่ได้รับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาส่งมอบสินค้า ถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว
5.6. กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย โปรดปฏิเสธการรับสินค้าและติดต่อ Call Center ทันที6. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
6.1. ผู้ขายจะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับท่าน เมื่อมีการจัดส่งสินค้าโดยระบุรายละเอียดตามที่ท่านได้แจ้งผ่านแพลตฟอร์ม หรือ Call Center
6.2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออกตามยอดเงินจริงและเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถขอออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีย้อนหลังได้7. ความรับผิดชอบของผู้ขาย / การชดเชยเมื่อสินค้าเสียหาย
7.1. กรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งสินค้า หากมีการร้องเรียนมายังเรา เราจะประสานงานกับผู้ขายในการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุด โดยท่านยินยอมให้ผู้ขายจำกัดความรับผิด ดังนี้
1) สินค้าเสียหาย ผู้ขายจะรับผิดไม่เกินมูลค่าสินค้า
2) พื้นที่หน้างานเสียหาย ผู้ขายจะรับผิดไม่เกินมูลค่าของความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากผู้ขาย
7.2. กรณีสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อหรือสินค้าไม่ได้คุณท่านภาพ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสภาพหน้างานหรือปัจจัยการก่อสร้างของท่าน ท่านยินยอมให้ผู้ขายจำกัดความรับผิด ดังนี้
1) ผู้ขายชดเชยค่าความเสียหายหรือการแก้ไขหน้างานจากสินค้าไม่ได้คุณท่านภาพตามจริง
2) ผู้ขายชดเชยจัดส่งสินค้าให้ใหม่ตามจำนวนคำสั่งซื้อเดิมของท่าน8. บริการข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
8.1. ท่านสามารถติดตามข่าวสารความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้ผ่านแพลตฟอร์ม
8.2. กิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ทางเรากำหนด9. ข้อมูลและภาพสินค้า
9.1. ข้อมูลและภาพสินค้าบนแพลตฟอร์ม เป็นการแสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าเพื่อให้ท่านประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่านั้นโดยท่านควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละสินค้าก่อนการสั่งซื้อ
9.2. ภาพสินค้าบนแพลตฟอร์มมีไว้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นซึ่งอาจไม่ตรงกับสินค้าจริง เนื่องจากข้อจำกัดในทางเทคนิคในการจัดทำภาพ นอกจากนี้สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจแสดงผลเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของหน้าจออุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
9.3. ภาพของสินค้าบางรายการอาจถูกจัดตกแต่งเพื่อให้ท่านสะดวกในการพิจารณาซื้อสินค้า ท่านควรอ่านคำอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของสินค้าให้ถี่ถ้วนการทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
9.4. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อทางแพลตฟอร์มหรือ Call Center
9.5. เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มให้ถูกต้อง ท่านรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาบนแพลตฟอร์มอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาหากตรวจพบว่ามีการกำหนดราคาผิด ไม่ว่าจะตรวจพบขณะส่งมอบหรือเราได้ส่งมอบสินค้าแล้วก็ตาม10. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล
ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว11. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
11.1. เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ท่านจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านให้บุคคลอื่นใช้แพลตฟอร์มโดยเชื่อมต่อกับบัญชีของท่าน
11.2. ท่านรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยท่านตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
11.3. ข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้ อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้แต่เพียงอย่างเดียว เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนี้
11.4. ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายและ/หรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของท่านที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
11.5. ท่านรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้วย
11.6. เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือในกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้แพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
11.7. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ท่านตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ12. ทรัพย์สินทางปัญญา
12.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้
12.2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
12.3. ท่านตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ ท่านตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้13. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม
ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม การที่ท่านตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการแพลตฟอร์มหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว14. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
14.1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้ท่านพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
14.2. ท่านสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มก่อนหน้า โปรดติดต่อทางแพลตฟอร์มหรือ Call Center15. การละเว้นการใช้สิทธิการละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา
ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป16. การขัดกันของเอกสาร
ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย18. ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
ที่อยู่ : 1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
LINE Official Account : @CONCRETETOGO
เบอร์ติดต่อ (Call Center) : 0-2555-5599